LAMAN SENI

My photo
PENSYARAH UNIT SENI VISUAL, IPG KAMPUS IPOH,PERAK. yatie2838_my@yahoo.com

Monday, August 15, 2011

PENILAIAN MP LUKISAN DI PERINGKAT STPM-BY SITI HAYATI

Pengenalan:

Lukisan merupakan suatu pendekatan aplikasi berhubung kemahiran kognitif, psikomotor bagi calon STPM. Lukisan boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara dan pendekatan. Makna dan definisi juga boleh diregang jauh untuk meliputi mana-mana objektif pembelajaran atau menyempurnakan sesuatu idea. Lukisan menyediakan landasan asas untuk berkomunikasi dalam pelbagai cara dan bidang terutamanya bidang seni. Lukisan mengikat kita dengan emosi, keintelektualan dan juga spiritual manusia. Lukisan dapat mengembangkan kedua-dua minda dan semangat (spirit). Lukisan dilakukan sebagai suatu cara menghargai penglihatan dan pemikiran manusia. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk mencebur diri dalam situasi yang lebih kreatif. (Goldberg:1997)

Kita melukis mungkin kerana ingin menyatakan sesuatu yang bermain dalam minda dan melalui perasaan dalaman (spritul) untuk diluahkan. Melihat dengan mata dan hati akan mendorong kita melukis dengan teliti supaya ada mesej yang dapat diterjemahka melalui visual. Kita melukis dengan sesuatu maksud walaupun secara spontan dan ada juga berdasar pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Ada perkara yang sedang difikirkan, diberi tumpuan, dikaji, dihalusi sebelum dan semasa melukis. Melukis merupakan satu daripada medium yang cepat bagi meluahkan apa yang tercetus dalam diri, sama ada kita berinteraksi dengan sesuatu yang berada di dunia tampak (luaran) atau dunia imaginasi (dalaman).(Von Glasersfeld:1977)

Lukisan juga merupakan seni yang menggambarkan objek atau pelan dengan garisan dan wujud sejak Zaman Batu pada dinding gua. Ia dihasilkan tanpa menggunakan warna, mementingkan unsur garisan, dihasilkan secara spontan mengikut gerakhati dan perasaan pelukis. Lukisan mementingkan penggunaan media, komposisi, perspektif, pengcahayaan dan membentuk. Elemen-elemen ini dapat mewujudkan makna-makna tertentu melalui penyataan makna tampak. (Kandinsky dalam Zakaria Ali:1985)

Pengertian Lukisan:

Antara pengertian lukisan adalah;

a) Lukisan boleh dikaitkan dengan pengalaman yang istimewa kepada seorang pelukis yang digambarkan melalui gerak minda dan hati diterjemahkan di atas permukaan untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Ia terbukti dengan sebuah lukisan bertajuk ’unforgetable fire’ yang dilukis oleh pelukis amatur di Jepun pada tahun 1945 yang menggambarkan peristiwa pengeboman bandar Hiroshima.

b) Penyerlahan pemikiran dan pandangan seseorang. Kanak-kanak akan menyatakan persepsi mereka terhadap seseuatu perkara/fenomena dengan lakaran yang dibuat tanpa penerangan secara penulisan dan lisan. Orang dewasa pula dapat merakamkan pengalaman dan pemerhatian mereka secara visual menerusi lukisan. Mata pelajaran ini membolehkan pelajar membuat penyataan diri (self-expression) secara jujur. (Feldman:1996)

c) Paparan/gambaran rupa dan bentuk atas sesuatu permukaan, terutamanya yang dihasilkan oleh garisan serta lakaran. Ia merupakan asas kepada semua kegiatan menggambar seterusnya yang mungkin mewakili simbol, gambaran atau pancaran sesuatu perkara. (Hassan Mohd Ghazali:2001)

Jenis-jenis Lukisan:

Contoh-contoh jenis lukisan adalah:

i) Lukisan figuratif

ii) Lukisan kajian

iii) Lukisan informasi

iv) Lukisan teknikal

v) Lukisan konseptual

vi) Lukisan artistik

Apa yang hendak dinilai dalam Lukisan:

Dalam mata pelajaran Lukisan ini, timbul persoalan utama tentang apa yang hendak dinilai. Pengujian, penilaian, peperiksaan, pentaksiran dan pengukuran, yang mana satu hendak dinilai? Elemen (bukan elemen seni) atau konstruk (bukan pendekatan pengajaran)? Menurut G.A Kelly,1955; yang akan dinilai adalah;

a) Komunikasi

b) Pengetahuan dan pemahaman

- gubahan

- media dan teknik

- aplikasi asas senireka

- kemasan dan keaslian

c) Menyelesaikan masalah

i) Gubahan

- bentuk

- struktur

- ruang dan proposi

- kadar banding dan perspektif

ii) Media dan teknik

- media lukisan

- teknik lukisan

iii) Aplikasi asas seni reka

- unsur seni

- prinsip rekaan

iv) Kemasan dan keaslian

- hasil yang asli, kemas dan lengkap.

Proses penghasilan karya lukisan memberi penekanan kepada perkara-perkara seperti jenis lukisan, elemen asas, media dan teknik. Selain dapat memperkembangkan minat dan bakat,ia juga dapat mendorong pelajar melahirkan idea-idea kreatif berdasar elemen-elemen tadi. (Michael:1983).

Pengamatan amat penting dalam menumpukan ”fokus” objek, komposisi dan susunan objek yang akan dilukis. Antara aspek-aspek pengamatan semasa melukis perlu diberi penekanan ialah;

a) ruang dan objek

b) subjek dan latarbelakang

c) saiz dan kadar banding

Tiga perkara di atas merupakan antara elemen yang dinilai dalam sesuatu karya.

Sebelum membuat penilaian guru juga perlu mengenalpasti objek yang dilukisoleh pelajar dari segi bentuk dan struktur, yang bermula dari lakaran lakaran. Lakaran-lakaran dalam lukisan merupakan komponen penting dalam keindahan lukisan. Lakaran-lakaran dalam penghasilan lukisan perlu konsisten, tersusun dan detail supaya dapat mewujudkan keindahan dalam lukisan itu sendiri. (Wincklemann:1765) .Selain itu penilaian juga boleh dilihat pada jalinan di atas permukaan objek yang dilukis.

Begitu juga dari aspek kesan cahaya dan bayang, adalah penting apabila melukis sesuatu objek. Ini adalah kerana kesan cahaya amat penting bagi menimbulkan bentuk objek yang dilukis. Rupa yang berjisim akan kelihatan sempurna apabila dimasukkan unsur cahaya dan bayang. Kesan pantulan cahaya dapat mengujudkan kualiti ton dalam bentuk objek. Cahaya merupakan satu sifat alam semujadi yang begitu cantik dan peranan cahaya amat penting dalam ”menimbulkan” sesebuah karya lukisan.(Wincklemann:1765)

Bagaimana Lukisan dinilai:

Dalam penilaian lukisan, ia dibahagikan kepada beberapa bidang utama, di mana setiap satunya mempunyai wajaran berdasar kepentingan kriteria. Berikut merupakan agihan wajaran lukisan mengikut pemberatan yang telah ditetapkan s ebagai garis panduan.(Majlis Peperiksaan Malaysia)


Jadual 1: (Aspek Penilaian Lukisan)

Bil

Bidang

Perincian

Lukisan Dalam Folio

Pencapaian

(markah)

Wajaran

1

2

3

4

5

1

Gubahan

-komposisi (tonjol daya intelek yang tinggi)

-ketelitian (memuja alam semula jadi dengan unsur peniruan alam

-tiada pengulangan aksi/posisi supaya idea sentiasa kelihatan bernas (tidak ketandusan idea)

- bentuk

* objek 3D (3 markah)

15

* kesan ilusi(3 markah)

* Nilai & makna (3 markah)

* Warna (3 markah)

* Cahaya & bayang (3 markah)

- struktur

* imbangan setara (5 markah)

* komposisi seimbang (5

markah)

* susunan elemen jelas (5

markah)

15

- ruang dan proposi

* ruang dalam (5 markah)

10

* perspektif (5 markah)

- Kadar banding

* kedudukan objek tepat (5

markah)

10

* Saiz objek menyeluruh (5

markah)

2

Media

Media kering

Media basah

* penggunaan sekurang-kurang 5 media. Setiap 1 contoh media diberi akan mendapat 2 markah.

- pensel (2 markah)

- pen (2 markah)

- pastel (2markah)

- Conte (2 markah)

- Charcoal (2 markah)

10

Teknik

Memberi sekurang-kurang 5 contoh.

* rendering (2 markah)

* blending (2 markah)

* burnshing (2 markah)

* Crosshatching (2 markah)

* hatching (2 markah)

10

3

Aplikasi asas seni reka

-unsur seni

* garisan (2 markah)

* jalinan (2 markah)

* rupa (2 markah)

* ruang (2 markah)

* bentuk (2 markah)

* warna (2 markah)

10

- prinsip rekaan

Mana-mana 5 yang disenaraikan samada

* harmoni (2 markah)

* keseimbangan (2 markah)

* kontras (2 markah)

* Penegasan (2 markah)

* Kepelbagaian (2 markah)

10

4

Kemasan dan keaslian

- menguji idea pelajar yang sentiasa berkembang dan membuat pekerjaan dengan teliti.

- asli (4markah)

- kemas (2 markah)

- lengkap (2 markah)

- teliti (2 markah)

10

Jumlah

100 markah


Jadual 2:

Skala Penilaian Lukisan (peringkat sekolah):

Gred

Markah

Keterangan

Gred

Markah

Keterangan

A

75-100

Lulus Penuh

C

40-44

Lulus Penuh

A-

70-74

Lulus Penuh

C-

35-39

Lulus Sebahagian

B+

65-69

Lulus Penuh

D+

30-34

Lulus Sebahagian

B

60-64

Lulus Penuh

D

20-29

Lulus Sebahagian

B-

50-59

Lulus Penuh

F

0-19

Gagal

C+

45-49

Lulus Penuh

(Rujukan: SMK Tapah,2008)

Instrumen Penilaian Lukisan:

a) borang senarai semak/soal selidik:

Dalam tajuk lukisan yang mempunyai 70 waktu seperti dalam sukatan pelajaran, guru akan menilai dari beberapa aspek; antaranya aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Melalui borang senarai semak, guru akan menilai pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang pengertian dan latar belakang yang berkaitan dengan lukisan. Ini merupakan aras paling rendah dalam JSU untuk pembinaan item. Dalam unsur seni ini, guru akan menilai prestasi pelajar tentang penggunaan garisan, warna, jalinan, rupa, bentuk dan ruang yang terdapat dalam lukisan mereka.

Melalui unsur seni ini pelajar dapat menghasilkan pelbagai jenis lukisan dan memahami proses penghasilan lukisan. Pelajar yang dapat melukis pelbagai jenis lukisan seperti lukisan konseptual, teknikal, artistik dan lain-lain dengan menunjukkan kualiti garisan sehingga berjaya membentuk imej merupakan kekuatan garisan yang telah dibuktikan oleh seseorang pelajar.

Dalam lukisan konseptual memerlukan pelukis mempunyai imaginasi yang kuat untuk menghasilkan sesuatu konsep yang baru. Sebagai contoh, sebuah filem seram memerlukan lukisan satu watak seram untuk dijadikan watak utama dalam cerita

tersebut. Oleh itu pelukis perlu melukis konsep watak tersebut dalam bentuk fantasi yang bersesuaian dengan tema filem yang ingin diterbitkan.

Begitu juga dengan lukisan teknikal merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik. Lukisan teknikal memerlukan kemahiran dalam matematik kerana keperluan untuk melukis dengan kadar banding yang tepat. Sebagai contoh melukis bangunan-bangunan yang memerlukan ukuran skala tepat. (dalam lukisan kejuruteraan). Atau membuat kajian ”ergonomik” bagi bahagian-bahagian tertentu seperti anatomi figura.

Lukisan artistik pula hanya tertumpu kepada keindahan dalam pengkaryaan. Keindahan di sini melibatkan ketelitian, kuantiti dan kualiti yang menjurus kepada persepsi. Kesempurnaan pancaindera seseorang pengkarya dapat membantu mengesan, menikmati serta menghayati keindahan yang dimaksudkan. Semakin kuat perasaan dalaman diri seseorang,bermakna semakin kuat apresiasi mereka terhadap seni.(Winckelmann).

Begitu juga dengan perspektif dan proposi, jika pelajar dapat menerangkan kedudukan yang betul dan tepat maka lukisannya boleh dianggap sempurna. Ini kerana hubungan saiz di dalam sesuatu karya lukisan saling bergantung antara satu sama lain. Ia merujuk kepada satu keadaan ideal saiz atau nisbah sesuatu objek atau bentuk. Pengalaman terhadap skala dan perkaitan kepada saiz sebenar memainkan peranan penting dalam penghasilan lukisan. Kadar banding(proposi) membolehkan kesan sesuatu bentuk itu berubah nilai. Kebiasaannya pelukis menggunakan kadar banding dalam lukisan yang direka untuk menyampaikan makna simbolik. Penegasan elemen-elemen ini boleh menghasilkan lukisan yang sempurna.(Ocvirk,et.al:1998)

Penilaian juga menjurus kepada pembentukan jalinan yang menarik dengan penggunaan pelbagai jenis garisan. Garisan digunakan untuk menghasilkan sesuatu kesan seperti menjelaskan ilusi, pergerakan, dan emosi. Garisan dipersembahkan dalam bentuk aktif dan statik, agresif dan pasif, sensasi dan mekanikal. Garisan juga mampu menentukan arah, menjelaskan sempadan rupa dan ruang. Walaupun lakaran garisan kelihatan bebas tetapi tetap menampakkan imej yang hendak disampaikan. Melalui garisan kesan-kesan jalinan, terang gelap serta bentuk dapat dicipta (Duane & Prebles :1994). Secara tidak langsung, jalinan dapat membentuk kedalaman ”intensiti ton”.

Sesebuah lukisan terhasil menerusi pengalaman yang berlaku melalui persekitarannya sama ada berhubung dengan masyarakat, budaya atau aktiviti berkaitan. Kreativiti merupakan tunggak utama dalam penghasilan sesebuah karya seni di mana ianya terjalin melalui gabungan antara gerakhati, intelektual dan penguasaan sesuatu perkara.

Bagi menghasilkan lukisan yang mantap, kompleks dan halus, pelukis perlu mempunyai kekuatan untuk mengawal dan menguasai bahan dan teknik yang akan digunakan kerana elemen-elemen asas seni yang digunakan akan menentukan kesan yang terhasil. (Feldman:1981 dalam artikel Mohd Fauzi M.Dom)

Imej itu mungkin dilihat sebagai rupa atau kumpulan garisan. Pelukis merupakan penyampai visual yang mana mereka menggunakan bahan dan alat tertentu untuk menyusun struktur elemen-elemen seni seperti garisan dihubungkait melalui aturan prinsip rekaan.

b) Pengamatan dan Pemerhatian:

Guru juga boleh menilai prestasi pelajar berdasar pengamatan mereka pada bentuk, skala, kadar banding, pengcahayaan dan struktur pada objek yang dilihat dengan teliti serta mendapat sudut pandangan yang menarik. Guru juga menilai dari aspek kesan pengcahayaan, sejauh manakah pelajar dapat memberikan ”mood” pada karya atau lukisan di samping dapat perjelaskan suasana pada lukisan tersebut. Pengamatan melalui deria adalah kunci kepada segala ilmu dan pengetahuan. Ianya adalah tingkahlaku asas dalam proses seseorang melengkapkan ilmu pengetahuan melalui penerokaan alam persekitarannya.

Proses pengamatan melibatkan seseorang penilai membuat penelitian,menganalisis, mensintesis dan menilai. Ia merupakan suatu proses mengurus maklumat yang memerlukan seseorang berfikir secara terbuka. Lazimnya pengamatan ini ditetapkan supaya dapat dilaksanakan dari awal persekolahan hingga akhir persekolahan. Amalannya mengikut tahap keupayaan pelajar. Guru perlu menguasai dan mengenalpasti tahap keupayaan pengamatan pelajarnya dan menggunakannya untuk tujuan perancangan P&P. Proses pembelajaran melalui pengamatan berlaku mengikut urutan berikut. (Rudolf Arnheim:1972)


Antara aspek lain yang boleh dinilai guru ialah kebijaksanaan pelajar menghasilkan karya lukisan dengan pengolahan teknik lukisan yang pelbagai. Antarnya seperti lorekan, silang pangkah, titik, goskan, garisan kontor, garisan selari, garisan tidak menentu dan sebagai. Pengolahan teknik lukisan dapat membezakan aras kebolehan pelajar dalam menghasilkan karya lukisan. Semakin banyak teknik lukisan yang dihasilkan dengan olahan media yang sesuai sehinggakan menghasilkan sebuah lukisan yang baik akan memberi peluang kepada pelajar untuk lebih menguasai kemahiran selanjutnya. (Barkhan:1967)

Namun begitu terdapat pelajar yang gagal menggunakan teknik lukisan yang pelbagai ini kerana kurang kemahiran dan tidak mengaplikasikan pengetahuan yang diajar guru pada lukisan yang dihasilkan. Berdasar kajian dan pendapat ada menyatakan bahawa matlamat pengajaran pendidikan Seni berasaskan pendekatan behavioral yang perlu dilihat dalam konteks hubungan antara tingkah laku membuat, mengamati (preceiving) dan memahami.(Chapman:1968) Justeru bagi kumpulan pelajar yang dapat mengaplikasikan teknik lukisan dengan pengolahan bahan yang tepat akan mampu memberi impak yang berkesan dan menarik terhadap lukisan yang dihasilkan berbanding pelajar yang kurang daya pengamatan dan pemahaman mereka.

e) Ujian:

Merupakan penilaian yang lazim digunakan seperti dalam ujian bulanan, pertengahan dan akhir tahun sebelum menjelang peperiksaan sebenar. Terdapat dua jenis penilaian dalam kategori ini iaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian sumatif akan menilai keseluruhan pembelajaran setahun untuk menguji pelajar seperti peperiksaan STPM dalam bidang folio. Lukisan juga dinilai di dalam peperiksaan STPM pada hujung sesi persekolahan dan penilaian ini lebih menjurus kepada penilaian sumatif di mana pelajar diukur kebolehan mereka sama ada telah menguasai kemahiran yang diajar guru atau di sebaliknya dengan kecekapan mengolah tema dengan menggunakan pelbagai bahan atau media dan teknik. Dalam Falsafah Kebangsaan ada menyebut tentang usaha berterusan ke arah memperkembangkan bakat dan potensi individu secara menyeluruh. Justeru segala kebolehan pelajar yang ada tidak patut disia-siakan. (Sukatan Pelajaran PSV STPM:2000)

Dalam konteks ini, penilaian lebih menjurus kepada hasil sebuah lukisan pelajar yang mengandungi kesemua elemen yang diperlukan dalam penilaian iaitu merangkumi teknik yang digunakan, bahan yang diolah, serta paling penting aplikasi asas seni reka; sejauhmana pelajar menguasai unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan sebuah lukisan.

Sekiranya pelajar mampu menghasilkan lukisan seperti berikut bermakna pelajar telah menguasai kemahiran yang telah diajar oleh guru dan secara totalnya pengajaran dan pembelajaran guru berkesan dan capai objektif pembelajaran.

Lukisan juga dinilai dalam bentuk formatif yang bertujuan untuk mengesan perkembangan pembelajaran pelajar secara berterusan. Penilaian ini dijalankan pada setiap kali pengajaran dan pembelajaran. Hasil penilaian pelajar akan direkod bagi menunjukkan prestasi pelajar sama ada sudah menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai. Penilaian ini boleh dilakukan dengan perekodan dalam borang senarai semak. Selepas itu tindakan susulan atau langkah-langkah susulan akan diambil dalam pengajaran berikutnya seperti teknik pemulihan, teknik pengayaan dan sebagai.

f) Lakaran mingguan:

Lukisan pelajar boleh juga dinilai berdasar lakaran yang diberi oleh guru melalui tema-tema tertentu dan diberi tempoh untuk menyiapkan tugasan tersebut di rumah. Melalui tema-tema yang diberi guru, pelajar didedahkan untuk mentafsir dan berbicara tentang makna, falsafah, pendidikan, nilai dan kepercayaan yang tersirat dalam bentuk seni. Peningkatan dalam penghayatan seni perlu untuk menyokong kekuatan individu dengan bentuk-bentuk seni.

Berdasar penghasilan lukisan tersebut guru dapat menilai kebolehan pelajar berdasar beberapa perkara yang dijadikan sebagai instrumen penilaian. Ini termasuklah elemen-elemen yang terdapat di dalam sukatan pelajaran seperti aplikasi asas seni reka, pengolahan teknik serta bahan/media yang digunakan sehingga hasil lukisan kelihatan

menarik menepati kehendak kurikulum Pendidikan Seni.

Menurut Kenneth M.Lansing (1971) dalam bukunya, Art, Artists and Art Education, menyatakan melalui aktiviti Pendidikan Seni yang dilaksnakan boleh menjadi suatu cabang komunikasi.

Contoh-contoh hasil lukisan seperti di bawah jika berjaya serta mampu dihasilkan oleh pelajar, boleh dianggap sebagai pembelajaran dan pengajaran guru telah berjaya dan berkesan kerana memenuhi keperluan komunikasi pelajar berkaitan dengan tema yang ingin disampaikan melalui terjemahan makna yang tersirat.

Isu-isu Dalam Penilaian Lukisan di Peringkat STPM:

Sebelum sesuatu kurikulum yang mengandungi matlamat dan objektif pendidikan dilaksanakan, terlebih dahulu semestinya beberapa aspek yang berkaitan dengan kehendak kandungan kurikulum itu diambil kira. Menurut Tyler (1991) untuk membina sesuatu kurikulum terdapat empat perkara yang perlu dipastikan iaitu:

i. Apakah tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang membuat kurikulum.

ii. Apakah pengalaman dan prasarana pendidikan yang boleh disediakan bagi

mencapai tujuan itu.

iii. Bagaimana pengalaman itu dapat dikendalikan secara efektif.

iv. Bagaimana tujuan itu dapat ditentukan sama ada tercapai atau tidak.

Justeru penilaian amat penting untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guru untuk meneruskan tajuk sususlan. Ini bertujuan tidak ada pelajar yang akan tercicir dalam memenuhi kehendak kurikulum di samping untuk mendapat tempat bagi mata pelajaran Pendidikan Seni dalam kurikulum Pendidikan. (Bert:1992) Walaupun guru mengajar dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan pembelajran namun, masih juga terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya. Di antara kekurangan dan kelemahan tersebut yang menjadi permasalahan adalah:

a. Peruntukan Waktu Pengajaran Yang Terbatas

Waktu pengajaran yang telah diperuntukkan bagi mata pelajaran Lukisan di peringkat STPM adalah 70 waktu sahaja dan ini tidak mencukupi untuk menghabiskan sukatan pada tempoh yang telah ditetapkan dengan kemahiran-kemahiran yang perlu diajar dan dikuasai oleh pelajar. Aktiviti pemulihan mengakibatkan masa yang sepatutnya di’curi’ untuk membantu kumpulan pelajar yang lemah tadi.. Tajuk pengenalan tentang lukisan sahaja akan mengambil waktu yang agak panjang untuk memberi pendedahan dan pengetahuan tentang aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Ini adalah kerana pelajar yang mengambil mata pelajaran Seni Visual ini bukan semuanya mempunyai asas dalam mata pelajaran ini, bahkan ada pelajar yang langsung tidak mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran ini selain dari mempelajarinya semasa di Tingkatan Satu hingga Tingkatan Tiga yang kebanyakan sekolah meletakkan guru bukan opsyen mengajar mata pelajaran tersebut. Permasalahan ini disebabkan guru opsyen diletakkan di kelas peperiksaan untuk membimbing pelajar sepenuhnya..

b. Kekurangan Bahan/Media Lukisan

Antara faktor lain yang menyebabkan terbantutnya proses P&P Lukisan adalah:

i. Peralatan yang dibeli oleh panitia tidak lengkap bagi tajuk di bawah teknik-teknik menghasilkan lukisan serta bahan/media yang digunakan untuk menghasilkan lukisan. Pelajar hanya mampu membeli beberapa bahan/media sahaja terutama bagi pelajar orang asli yang kurang berkemampuan.

Pelajar yang tidak mempunyai bahan yang lengkap akan mengambil jalan mudah dengan tidak mencuba dan ini merugikan mereka terutama apabila menjelang peperiksaan di mana sepatutnya pelajar dapat mengaplikasikan pelbagai teknik dan bahn/media dalam penghasilan lukisan, sebaliknya hanya menggunakan pensel emata-mata.

c. Kekurangan Tenaga Pengajar yang berkebolehan

Untuk menyampaikan subjek yang berteraskan kebolehan melukis kepada pelajar secara teorinya terutamanya dalam memperkenalkan mata pelajaran ini dan menjelaskan kefungsiannya, semua guru boleh melakukannya. Masalah timbul apabila hendak mempraktikkan kandungan berdasar matlamat dan objektif Pendidikan Seni , tidak ramai guru yang berkebolehan atau mempunyai kemahiran ini.

Selain dari itu bilangan guru opsyen yang kurang sedangkan bilangan pelajar ramai. Terdapat tiga belas (13) buah kelas Pendidikan Seni Visual di mana dua kelas merupakan kelas peperiksaan. Bilangan pelajar yang ramai dengan guru opsyen seni yang cuma dua orang sahaja akan menimbulkan masalah pembelajaran Pendidikan Seni. Akibat masalah guru opsyen yang tidak mencukupi maka berlaku ”kecelaruan” dan salah faham (misconception) terhadap pendekatan dan kaedah pelaksanaan mata pelajaran ini, sekaligus menggagalkan matalamat Pendidikan Seni Visual. Oleh itu profesionalisma guru-guru menjadi agenda utama dalam menentukan kejayaan mata pelajaran ini. (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan:1991)

Justeru pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan efektif. Selain dari mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni, guru opsyen ini juga dikehendaki mengajar mata pelajaran yang lain untuk menampung kekurangan guru terutama bagi kelas peperiksaan yang diberi keutamaan

Kesimpulan

Untuk mengatasi persoalan ini, pihak sekolah serta individu terutama guru perlu berganding bahu untuk mengatasinya. Penilaian yang dilakukan tidak dapat memberi jaminan bahawa pelajar telah menguasai kemahiran yang diajar kerana guru terikat dengan sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan sedangakan terdapat sekumpulan pelajar yang lemah dalam pembelajaran mereka dan perlu diberi latihan pengukuhan, justeru Lukisan perlu dianggap sebagai satu mata pelajaran yang seronok dipelajari dan bukan sebagai beban kepada pelajar. Guru opsyen perlu diberi keutamaan untuk mengaar mata pelajaran ini supaya tidak timbul masalah pelajar tidak mahir dan tidak menguasai mata pelajaran ini walaupun telah diajar bertahun-tahun sejak di sekolah rendah lagi. Adalah diharapkan mata pelajaran ini tidak ketinggalan bahkan dapat sama-sama seiring dengan mata pelajaran lain yang dimartabatkan kepentingannya pada masa hadapan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya.


Guru perlu merujuk aktiviti untuk membantu pelajar bagi tujuan memajukan pengamatan dan meningkatkan proses kematangan deria. Program ini perlu disediakan sehingga berjaya membawa perubahan secara mampan terhadap aras kepekaan pengamatan pelajar.

Pengamatan pelajar yang tinggi akan menjadi tarikan perhatian guru apabila menilai tentang permukaan, keluasan dan ketinggian serta jisim sesuatu bentuk misalnya. Guru boleh menganggap pelajar telah berjaya apabila mereka boleh menghasilkan karya lukisan yang kreatif dan kritis hasil dari pengamatan dan pemerhatian pelajar terhadap bentuk, kedudukan, skala, kadar banding, pengcahayaan dan struktur.

Selain itu melalui pengamatan pelajar akan membuat pilihan untuk menetapkan kedudukan objek secara melintang, menegak atau sendeng sehingga mempamerkan sudut pandangan yang menarik dalam kriteria penilaian guru. Ini termasuklah skala dan kadar banding, pengcahayaan seperti yang telah dibincangkan tadi. Tidak ketinggalan struktur pada objek lukisan juga turut menjadi elemen penting dalam penilaian guru. Struktur yang jelas dengan kedudukan perspektif dan proposi tepat menunjukkan pelajar telah menguasai pembelajaran guru. (Teori Gestalt dalam Metodologi Pendidikan Seni Visual)

c) Penggunaan bahan:

Penilaian boleh juga dilakukan melalui penggunaan bahan dalam karya lukisan. Terdapat beberapa bahan atau media yang boleh digunakan dalam karya lukisan untuk menimbulkan kesan bentuk pada objek, pengcahayaan dan sebagai melalui medium lukisan seperti pensel, charcoal (arang), oil pastels, pen teknikal dan pensel warna. Guru dapat melihat kebolehan pelajar dalam mengguna dan mengolah pelbagai bahan dalam penghasilan lukisan yang kreatif. (Feldman:1970)

Di samping itu kemahiran memanipulasikan bahan dengan penggunaan teknik yang sesuai sehingga menimbulkan bentuk objek juga boleh diambil kira sebagai faktor penilaian pencapaian pelajar dalam menghasilkan sebuah lukisan. Perkembangan kognitif pelajar dalam penggunaan bahan dan alat juga media boleh diuji melalui teknik yang digunakan seperti teknik lakaran, garisan, lorekan, gosokoan, gurisan, titik dan sebagai. Kemahiran pelajar dalam penggunaan teknik yang pelbagai dengan pengolahan bahan yang tepat akan menghasilkan sebuah lukisan yang menarik dengan elemen-elemen asas senireka yang telah digarap dengan sempurna.Kesan-kesan contengan yang dihasilkan oleh pelajar sama ada cemerlang, sederhana, lemah atau gagal. Guru perlu mengambil kira tentang perkembangan individu seperti kreativiti, idea, persepsi dan perasaan pelajar apabila menghasilkan lukisan. (William G.Perry:1970)2 comments: